Предмет

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта viking-bg.com, които уреждат правилата за използването на viking-bg.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

Данни за продавача

“ВИКИНГ” ООД е дружество с адрес на управление Република България, гр. Стара Загора, бул. “Руски“ № 51 и адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, бул. “Руски“ № 51.

“ВИКИНГ” ООД администрира сайта и електрoнния магазин viking-bg.com. Можете да се свържете на адреса по-горе, на телефон 0887670999 или office@viking-bg.com

ДЕФИНИЦИИ

 1. Продавач – “ВИКИНГ” ООД или всеки партньор на “ВИКИНГ” ООД от viking-bg.com.
 2. viking-bg.com – платформата на електронния магазин “ВИКИНГ” ООД, предоставяна на други търговци от “ВИКИНГ” ООД за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между тях и “ВИКИНГ” ООД
 3. Сайт – домейна viking-bg.com и неговите поддомейни
 4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на “ВИКИНГ” ООД по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
 5. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
 6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци
 7. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува
 8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
 9. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
 10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.
 11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
 12. Съдържание:
 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред (таблет, смартфон и т.н.), имащ връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
 1. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
 2. Транзакция – действието от страна на “ВИКИНГ” ООД за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
 3. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 4. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
 5. Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
 6. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
 7. Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.
 8. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.
 9. Регистриране на поръчка – уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин “ВИКИНГ” ООД и е в статус за обработка.
 10. Потвърждаване на поръчката – уведомление към клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общите условия на “ВИКИНГ” ООД са задължителни за всички потребители на САЙТА.
 2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте:

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването му

и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

 1. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от “ВИКИНГ” ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 2. “ВИКИНГ” ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
 3. Във всеки един случай на промяна на общите условия “ВИКИНГ” ООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
 4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
 5. “ВИКИНГ” ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, “ВИКИНГ” ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
 6. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, са обвързващи за “ВИКИНГ” ООД и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. “ВИКИНГ” ООД не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в САЙТА.
 7. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от “ВИКИНГ” ООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
 8. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
 9. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. “ВИКИНГ” ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
 2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
 4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

ПОРЪЧКА

След получаване при нас на Вашата поръчка същата ще бъде обработена от наш представител.

Вашите поръчки могат да бъдат приети или обновявани до 16:00ч. в деня на изпращането им.

Поръчки след 16:00ч. ще бъдат обработвани на следващия работен ден.

Потребителят има право да се откаже от грешно изпратена заявка в рамките на 1 (един) работен ден от датата на подаването й, като уведоми за това си действие “ВИКИНГ” ООД.

При междувременна промяна в статуса на даден артикул или подробности по доставката ще се свържем с Вас на посочените телефони за контакт и по и-мейл.

Вашият личен профил в сайта пази информацията за направените от Вас поръчки, затова е желателно да си направите регистрация в сайта. Можете и да направите поръчка и чрез формата – БЪРЗА ПОРЪЧКА, но при това действие няма да имате запазени предишни поръчки. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от клиента адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което клиента следва да бъде своевременно уведомен от страна на “ВИКИНГ” ООД.

ЦЕНА

Цената на закупените продукти включва ДДС 20% .

Потребителите заплащат цената, която е в BGN (лева) и е актуална към момента на заявяване на поръчката.

Сумата на поръчката Ви не включва стойността на доставка.

В случай, че желаете да Ви бъде включен в сумата и транспорта на стоката Вие ще бъдете информирани предварително от нас за параметрите, условията и цената на услугата по доставка преди заплащане на закупените продукти.

Стойността на пратката Ви се формира от цената на продуктите и цената за услугата по тяхната доставка за избран от Вас куриер.

Удостоверяването на стойността по сделка става със съответно приложен към пратката фискален документ.

“ВИКИНГ” ООД си запазва правото да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на своите клиенти.

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта “ВИКИНГ” ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от клиента, ако има такива.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети “ВИКИНГ” ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ВИКИНГ” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. Тук се разбира че стоката е различна от това, което е заявено, а не от това, което клиента си е мислел за нея. Предлагаме предварителна консултация по мейл, телефон …
 2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.
 4. Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, “ВИКИНГ” ООД възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиентът да се откаже от договора. “ВИКИНГ” ООД е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента. В този случай, Клиента трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост, като транспортните разходи при връщането са за сметка на Клиента. Това право не важи за продукти, на които е активиран софтуерен продукт. В случай на закупуване в магазина/ите на фирмата правото за връщане е до 5 дни.
 5. Отказ от закупени принтери и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях може да бъде упражнен съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при условие, че стоките се върнат от Клиента в пълна комплектовка и ненарушена опаковка на консумативите /тонер и др.под./.

В случай, че целостта на опаковката на съответния консуматив е нарушена, Клиента може да упражни правото си на отказ от закупен  принтер и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като следва да заплати за своя сметка стойността на консуматив с нарушена опаковка.

 • На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/.  ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.
 • Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. “ВИКИНГ” ООД запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Права на потребителя съгласно ЗЗП:

 • Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
  (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
  стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
  Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
  (2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
  (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
  (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
  (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
  Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
  Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
  (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
  (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Отговорност

 • “ВИКИНГ” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “ВИКИНГ” ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “ВИКИНГ” ООД.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “ВИКИНГ” ООД, съобразно българското законодателство.

Връзка към интернет страницата на Европейската комисия с консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Платформа за ОРС /Онлайн решаване на спорове/

Гаранционни условия:

 1. Всички продукти предлагани на този сайт са със съответно 12 месеца, 24 месеца гаранция, с изключение на секция “Втора употреба” и/или ако не е изрично упоменат друг срок. Фирма “ВИКИНГ” ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранционна карта, в която са упоменати:
 • адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника
 • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
 • гаранционен срок на закупената стока
 1. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, “ВИКИНГ” ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
 2. За всички продукти в магазините важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Транспортните разходи до и от сервиза на закупената стока се заплаща от клиента, освен ако не е договорено друго.

Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от “ВИКИНГ” ООД, се обслужват от Сервизния център на “ВИКИНГ” ООД. Стоките трябва да са с всички документи за покупка – гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема. Процедурата за предоставяне на гаранционно обслужване е следната:

 1. Прием в сервиз: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до сервизния център на “ВИКИНГ” ООД лично или с куриерска фирма с опция преглед на адрес: гр. Стара Загора, Бул.Руски 51
 2. Установяване на дефект: След получаването на продукта в сервизния център, той се завежда в сервизния дневник и се диагностицира от нашите специалисти. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.
 3. Изпълнение на гаранцията: Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат ремонт на продукта, частична или цялостна замяна, възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.
 4. Връщане на стоката към клиента: След привеждането на стоката в изправно състояние, той може да бъде получен в сервизния център или да бъде изпратен обратно до адреса на клиента с куриер.

В случай че при извършване на сервизна диагностика се установи, че стоката съответства на договора за продажба, т.е. не се открие дефект и стоката функционира нормално, клиентът дължи всички направени разноски – за диагностика и транспорт.

Гаранционният срок на стоките се удължава с времето на престоя им в сервиза. Този интервал от време се отчита от момента на постъпването в сервиза до предаване на стоката на потребителя.

Във всички случаи срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 дни.

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

 1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неоправомощено лице.
 3. При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали.

Допълнителни условия:

 • “ВИКИНГ” ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.